របៀប unlock galaxy tab គ្រប់ GSM model

តំបូងខ្ញុំបានទិញ Tmobile galaxy tab 7 ដែលមានប្រព័ន្ឋ 3g នឹង GSM តែមិនមាន phone call​ ទេ (សំរាប់ US version) ដូច្នេះខ្ញុំសំរេចចិត្ត flash ទៅ firmware Europe ដែលមាន phone call (មើលអត្ថបទរបៀប flash ដែលខ្ញុំដាក់ពីមុន)
ក្រោយពីដាក់បានហើយ ខ្ញុំសាកយកស៊ីមកាត ដើម្បីធ្វើការសាកល្បង call តែពេលដាក់ ខ្ញុំមិនអាចធ្វើអីបាន គឺទាមទា code ដើម្បី unlock ។

ក្រោយពីស្រាវជ្រាវទើបដឹងថាការ unlock មានភាពងាយស្រួលបំផុត
របៀបធ្វើ៖

 1. galaxy tab ត្រូវ root បើ galaxy tab GSM មិនទាន់ root សូម root ដោយប្រើ z4root (ដោនឡូដបានតាមរយះ ទីនេះ)
 2. ក្រោយពី root សូមចូល Market ដោនឡូដ busybox រួចចុច Install លើ Galaxy tab
 3. ប្រើ ADB តាមរយះ Command prompt (អ្នកអាចទាញ ADB  បានតាមរយះ ដោនឡូដ android SDK ទីនេះ)
 4. បើសិនអ្នកមិនទាន់ galaxy tab driver សូមចូលទៅ samsung.com (http://www.samsung.com/us/support/downloads/SGH-T849ZKATMB))
 5. ចូល Command prompt រួច cd/ ចូលទៅកាន់ ADB folder រួចវាយ ADB shell នឹង copy code ខាងក្រោម
su
cd /sdcard
echo "this takes about 45 seconds"
if [ ! -f /sdcard/nv_data.bin.orig ]; then
 echo "copying file to /sdcard"
 cp /efs/nv_data.bin /sdcard/nv_data.bin.orig
fi
echo -en \\x00 > out0
dd if=nv_data.bin.orig of=out1 bs=1 count=1578089
dd if=nv_data.bin.orig of=out2 bs=1 skip=1578090 count=163
dd if=nv_data.bin.orig of=out3 bs=1 skip=1578254
cat out1 out0 out2 out0 out3 > nv_data.bin.unlocked
rm out0 out1 out2 out3
rm /efs/nv_data.bin
cp nv_data.bin.unlocked /efs/nv_data.bin
rm /efs/nv_data.bin.md5
reboot

ទៅកាន់ command prompt រួច Past វា នឹងរងចាំ 45 នាទី ចុច reboot ជាការស្រេច
បើចង់ដឹងថា Galaxy tab Unlock សូមដាក់ស៊ីមដទៃ(ចំពោះអ្នកគ្មា phone call) បើ មិនទាមទាកូដទេ គឺ Unlock ហើយ
សំរាប់អ្នកមាន phone call សូមវាយលេខ *#7465625# បើ the Network Lock is off មានន័យ unlock ហើយ

កូដសំរាប់ ​android

*#*#4636#*#* for battery and other general setttings like GSM/CDMA

*#*#8255#*#* for Gtalk service monitor 

*#*#7780#*#* for factory data reset

*#*#34971539#*#* for information about phone camera (be very careful hitting options here)

*#*#7594#*#* change the "Power" button action in your phone.

*#*#197328640#*#* service mode

*#197238640# service mode

*#0*# testing mode

*#06# view IMEI number

*#1234# display phones current firmware

*#*#1472365#*#* gps test

*#0011# network mode/cell info/power info hidden menu

*#*#0*#*#* screen test menu

កូដពិសេសៗដែលលាក់នៅក្នុង galaxy tab

Samsung Galaxy Tab Secret Code

*#06# (Display IMEI number)
*#1234# (Display current firmware)
*#*#4636#*#* (Diagnostic and general settings mode)
*#*#7780#*#* (Factory soft reset) or *#7780#
*2767*3855# (Factory hard reset to ROM firmware default settings)
*2767*4387264636# (To display product code)
*#272*imei#* (Display/change CSC code) or *#272*HHMM#*
*#*#1472365#*#* (GPS test settings)
*#*#197328640#*#* (Service mode main menu)
*#12580*369# (SW & HW Info)
*#0228# (ADC Reading)
*#32489# (Ciphering Info)
*#232337# (Bluetooth Address)
*#232331# (Bluetooth Test Mode)
*#232338# (WLAN MAC Address)
*#232339# (WLAN Test Mode)
*#0842# (Vibra Motor Test Mode)
*#0782# (Real Time Clock Test)
*#0673# (Audio Test Mode)
*#0*# (General Test Mode)
*#2263# (RF Band Selection)
*#9090# (Diagnostic ConfiguratioN)
*#7284# (USB I2C Mode Control)
*#872564# (USB Logging Control)
*#4238378# (GCF Configuration)
*#0283# (Audio Loopback Control)
*#1575# (GPS Control Menu)
*#3214789650# (LBS Test Mode)
*#745# (RIL Dump Menu)
*#746# (Debug Dump Menu)
*#9900# (System Dump Mode)
*#44336# (Sofware Version Info)
*#0289# (Melody Test Mode)
*#2663# (TSP / TSK firmware update)
*#03# (NAND Flash S/N)
*#0589# (Light Sensor Test Mode)
*#0588# (Proximity Sensor Test Mode)
*#273283*255*3282*# (Data Create Menu)
*#273283*255*663282*# (Data Create SD Card)
*#3282*727336*# (Data Usage Status)
*#7594# (Remap Shutdown to End Call TSK)
*#34971539# (Camera Firmware Update)
*#526# (WLAN Engineering Mode)
*#528# (WLAN Engineering Mode)
*#7412365# (Camera Firmware Menu)
*#07# (Test History)
*#3214789# (GCF Mode Status)
*#272886# (Auto Answer Selection)
*#8736364# (OTA Update Menu)
*#301279# (HSDPA/HSUPA Control Menu)
*#7353# (Quick Test Menu)
*2767*4387264636# (Sellout SMS / PCODE view)
*#7465625# (View Phone Lock Status)
*7465625*638*# (Configure Network Lock MCC/MNC)
#7465625*638*# (Insert Network Lock Keycode)
*7465625*782*# (Configure Network Lock NSP)
#7465625*782*# (Insert Partitial Network Lock Keycode)
*7465625*77*# (Insert Network Lock Keycode SP)
#7465625*77*# (Insert Operator Lock Keycode)
*7465625*27*# (Insert Network Lock Keycode NSP/CP)
#7465625*27*# (Insert Content Provider Keycode)

Galaxy Tab Secret Codes – Some of these will only work with specific firmware

*#06# (Display IMEI number)*#1234# (Display current firmware)
*#*#4636#*#* (Diagnostic and general settings mode)
*#*#7780#*#* (Factory soft reset)or *#7780#
*2767*3855# (Factory hard reset to ROM firmware default settings)

*2767*4387264636# (To display product code)
*#272*imei#* (Display/change CSC code)or *#272*HHMM#*

*#*#1472365#*#* (GPS test settings)

*#*#197328640#*#* (Service mode main menu)

*#12580*369# (SW & HW Info)
*#0228# (ADC Reading)
*#32489# (Ciphering Info)
*#232337# (Bluetooth Address)
*#232331# (Bluetooth Test Mode)
*#232338# (WLAN MAC Address)
*#232339# (WLAN Test Mode)
*#0842# (Vibra Motor Test Mode)
*#0782# (Real Time Clock Test)
*#0673# (Audio Test Mode)
*#0*# (General Test Mode)
*#2263# (RF Band Selection)
*#9090# (Diagnostic ConfiguratioN)
*#7284# (USB I2C Mode Control)
*#872564# (USB Logging Control)
*#4238378# (GCF Configuration)
*#0283# (Audio Loopback Control)
*#1575# (GPS Control Menu)
*#3214789650# (LBS Test Mode)
*#745# (RIL Dump Menu)
*#746# (Debug Dump Menu)
*#9900# (System Dump Mode)
*#44336# (Sofware Version Info)

*#0289# (Melody Test Mode)
*#2663# (TSP / TSK firmware update)
*#03# (NAND Flash S/N)
*#0589# (Light Sensor Test Mode)
*#0588# (Proximity Sensor Test Mode)
*#273283*255*3282*# (Data Create Menu)
*#273283*255*663282*# (Data Create SD Card)
*#3282*727336*# (Data Usage Status)
*#7594# (Remap Shutdown to End Call TSK)
*#34971539# (Camera Firmware Update)
*#526# (WLAN Engineering Mode)
*#528# (WLAN Engineering Mode)
*#7412365# (Camera Firmware Menu)
*#07# (Test History)
*#3214789# (GCF Mode Status)
*#272886# (Auto Answer Selection)
*#8736364# (OTA Update Menu)
*#301279# (HSDPA/HSUPA Control Menu)
*#7353# (Quick Test Menu)
*2767*4387264636# (Sellout SMS / PCODE view)
*#7465625# (View Phone Lock Status)
*7465625*638*# (Configure Network Lock MCC/MNC)
#7465625*638*# (Insert Network Lock Keycode)
*7465625*782*# (Configure Network Lock NSP)
#7465625*782*# (Insert Partitial Network Lock Keycode)
*7465625*77*# (Insert Network Lock Keycode SP)
#7465625*77*# (Insert Operator Lock Keycode)
*7465625*27*# (Insert Network Lock Keycode NSP/CP)
#7465625*27*# (Insert Content Provider Keycode) Samsung Galaxy Tab Secret Code

 


របៀបញ្ជូល Android 2.3.7 លើ​ Android device
HTC Desire S, HTC Incredible S,HTC Incredible 2, LG Optimus 2X and T-Mobile G2x, Motorola Backflip (Motus), Motorola Cliq / Cliq XT, Motorola Defy, Motorola Droid 2, Motorola Droid X, Samsung Captivate, Samsung Fascinate, Samsung Mesmerize, Samsung Showcase, Samsung Vibrant, Samsung Galaxy S, Samsung Galaxy S2 (multiple carriers), Sony Ericsson Xperia X8, Sony Ericsson Xperia Mini, Sony Ericsson Xperia Mini Pro, Sony Ericsson Xperia Neo, Sony Ericsson Xperia Play, Sony Ericsson Xperia Ray, Sony Ericsson Xperia Arc, ZTE V9

New features including support for Bluetooth mouse, touch-to-focus in Camera app, enhanced swipe-to-clear in notifications drawer, besides other little things you can read about here.

How To Install CyanogenMod 7.1 On Supported Devices

DISCLAIMER: Redmond Pie is not to be held responsible for any loss of data as a result of the malfunctioning of your smartphone in the following of this guide.

You need to ensure a few things before going ahead and flashing the latest version of CyanogenMod.

Firstly, your phone must be rooted. This is a pre-requisite, you CANNOT flash a custom ROM like CM7.1 unless you’re rooted. You can find how to root your phone by performing a simple search on Google. You must also have ClockworkMod Recovery installed, you can follow our guide on how to flash ClockworkMod Recovery if you need help.

Secondly, be sure to have at least 200MB of free space on your phone’s internal memory or microSD card.

Thirdly, please, please ensure that your phone has enough battery to last through the entire processing. Running out of battery during the flashing process will brick your smartphone and restoring it to its original state can be difficult or even impossible, in certain cases.

Step 1: Download the .zip file of CyanogenMod 7.1 for your phone from here. Be sure to ensure that the file is for your device by checking your device’s codename from here.

Step 2: Transfer the .zip file to the root (parent directory) of your smartphone. You can, obviously, do this after connecting your phone via USB cable.

Step 3: Once transfer is complete. Turn off your phone.

Step 4: Using a specific combination of keys, you must now boot into ClockworkMod Recovery (CWM). This combination is different for different devices, so you’ll need to look it up on Google.

Step 5: Using the volume up/down, home and back keys, navigate to backup and storage > backup. CWM will now take what is called a nandroid backup of your device which you can use later on if you wish to revert to current setup.

Step 6: Once backup is complete, scroll down to mounts and storage and format /system. You must also format /data and /cache.

Similarly, go back to main menu and wipe data / factory reset.

Step 7: Now this is the step where we flash CM7.1 on our device. From the main menu: install zip from sdcard > choose zip from sdcard > [name of file you downloaded in step 1].

The flashing of CyanogenMod 7.1 shall now commence.

Step 8: Once flashing is complete, reboot your device from the reboot system option on CWM’s main menu.

Advertisements
 1. ខែសីហា 8, 2011 ម៉ោង 2:18 ល្ងាច

  ទុរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំ គឺ Samsung GT-i5700 version 2.1 ប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំបាន Upgrade ឡើងដល់ 2.3.2 ប៉ុន្តែវាមានបញ្ហា​ច្រើនណាស់សំរាប់ខ្ញុំពេល upgrade ហើយ ដូចជា​​ Camera មិនដំណើរកាជាដើម សូមមេត្តាជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់ខ្ញុំផង សូមអរគុណ !

 2. ខែសីហា 8, 2011 ម៉ោង 2:30 ល្ងាច

  និយាយអីចឹង Install តាមរបៀបណាដែរ ពេលឡើងទៅ​២.៣

 3. ខែសីហា 8, 2011 ម៉ោង 2:51 ល្ងាច

  http://youtu.be/RnnX-5FU0O8​ ខ្ញុំបានធ្វើតាម Video នេះប៉ុន្តែ ​ចាប់ពី នាទី 4:25 ទៅ​

 4. ខែសីហា 9, 2011 ម៉ោង 12:24 ព្រឹក

  បើសិនជាយើងបាន back up មិនអីទេ តែ flash តាម Odin ពេលមានបញ្ហាមានតែព្យាយាម ម្តងទៀត រឺ ធ្វើ Hardreset ចូលទៅក្នុង setting-> privacy -> reset

 5. ខែសីហា 9, 2011 ម៉ោង 2:08 ព្រឹក

  ដំបូងខ្ញុំបានធ្វើតាម http://www.addictivetips.com/mobile/root-samsung-galaxy-spica-i5700-with-leshaks-kernel/​ នឹងបន្ទាប់មក download CM-7.0.0-Spica-a2_update.zip​ ដើម្បីបន្តដំណើរទី ៣ របស់វីដេអូ ។

 6. ខែសីហា 11, 2011 ម៉ោង 11:13 ព្រឹក

  ខ្ញុំបានដោះស្រាយបញ្ហារបស់ខ្ញុំបានហើយដោយខ្ញុំបាន downgrade version andriod របស់ខ្ញុំពី Version 2.3.2 ទៅ Version 2.2.1 ដោយជោគជ័យ ។ ក្នុងនោះដែរខ្ញុំបានរកឃើញនូវវុបសាយសំរាប់ដាក់កម្មវិធី android free បាន គឺ
  http://www.sugarsync.com/ វិបសាយនេះ free app stroe for android 5GB

 7. ខែសីហា 11, 2011 ម៉ោង 2:00 ល្ងាច

  អរគុណដែលបានផ្តល់ពត៌មាន

 8. ខែកញ្ញា 5, 2011 ម៉ោង 4:36 ព្រឹក

  តើដឹងថា​ អាចដោះកូដទូរស័ព្ទ T-mobile Motorola DEFY ?

 9. ខែកញ្ញា 5, 2011 ម៉ោង 2:47 ល្ងាច

  ប្រសិនបើអ្នកនូវប្រើជាមួយ tmobile ប្រាប់ថាអ្នកនឹងទៅលេងក្រៅប្រទេស ហើយអោយ tmobile អោយលេខកូដសំងាត់ UnlocK គេនឹងអោយហើយ ។

 10. ខែតុលា 23, 2011 ម៉ោង 11:32 ព្រឹក

  What about galaxy 10.1 GT , can unlock GSM? Sorry for writing, because my galaxy tap can type khmwe…..

 11. ខែតុលា 23, 2011 ម៉ោង 10:39 ល្ងាច

  try this instruction (I am not responsible because I dont have galaxy 10.1), Anyway if you something wrong or successful comment back Thank you

  1. Download Java

  2. Download Android SDK and save it in C drive of your windows computer. For installing the drivers, follow instructions here

  3. Open the file C:\android-sdk-windows\extras\google\usb_driver\android_winusb.inf with any Text editor like Notepad and add the below written code to [Google.NTamd64] section if your OS is Windows 64 bit and if your OS is 32-bit windows, add to [Google.NTx86] section

  ;
  ;Galaxy Tab 10.1v
  %SingleAdbInterface% = USB_Install, USBVID_04E8&PID_6860&REV_9999&MI_01
  %CompositeAdbInterface% = USB_Install, USBVID_04E8&PID_6860&MI_01
  %SingleAdbInterface% = USB_Install, USBVID_04E8&PID_6601
  %SingleAdbInterface% = USB_Install, USBVID_0955&PID_7000

  Please note not to leave any blank lines before first “;”

  4. Power off your device.

  5. Press Volume Down button.

  6. Your device will power on and BACKUP and USB icons will be visible to you.

  7. Select USB icon by Volume Up/Down keys.

  8. You will see the word FASTBOOT in the top left corner. You are now in fastboot mode.

  9. If your computer doesn’t detect the device, Right-click on ‘My Computer’ and go to ‘Device Manager’.

  10. You will see ‘Fastboot’ device there. Right-click it and select to update drivers. Choose to Manually install and browse to the folder ‘C:android-sdk-windowsextrasgoogleusb_driver’.

  11. Open command-prompt and navigate to ‘C:android-sdk-windowstools’.

  12. Type the command ‘fastboot devices‘ to confirm your device detection.

  13. Type the command ‘fastboot oem unlock‘.

  14. Press Volume Up/Down buttons to confirm.

  15. You will have Samsung Galaxy Tab 10.1 v unlocked 🙂

  Any questions, post at xda application thread
  Unlocking Samsung Galaxy Tab 10.1v

 12. ខែវិច្ឆិកា 4, 2011 ម៉ោង 6:59 ព្រឹក

  អរគុណ បងប្រុស ដែលបាន ឆ្លើយយ៉ាង ក្បោះក្បាយ ប៉ុន្តែ ខ្ញុំមិនបានឆ្លើយតប ព្រោះ មិនបានដឹងថាបង បានឆ្លើយតប ! ឥលូវនេះ ខ្ញុំនឹងសាកល្បងតាម វិធីខាងលើ !! សូមអោយ ទេវតា ជួយផង ទៅចុះ ! ចុះបើខ្ញុំ ធ្វើហើយ មានបញ្ហា តើខ្ញុំអាច ត្រលប់មកក្រោយវិញបានទេ ? ហើយធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីកុំអោយ បាត់បង់ Original Rom ដើម្បីអាច Flash back មកវិញបាន!! សូមបង ជួយឆ្លើយ ផង!!!

 13. ខែវិច្ឆិកា 4, 2011 ម៉ោង 7:53 ល្ងាច

  យកល្អប្រើ clockworkmod-rom-managerដើម្បី រក្សារ Original ROM ទុក (អាចរក្សាពេលមានបញ្ហា)
  មើលរបៀបរក្សា ROM តាមរយះ http://androidadvices.com/backup-stock-rom-clockworkmod-rom-manager/

 14. ខែវិច្ឆិកា 5, 2011 ម៉ោង 3:40 ព្រឹក

  ចុះ Rom មួយណា របស់ Galaxy Tab 10.1 GT-P7500
  អាចប្រើប្រាស់ GSM បាននោះ ! សូមជួយផ្តល់ជា Link មួយមក បង!

 15. seven
  ខែ​មីនា 26, 2012 ម៉ោង 9:27 ព្រឹក

  បងខ្ញុំអត់សូវយល់របៀប unlock samsung galaxy tab 7.0 plus សូមជួយខ្ញុំដោយក្តីអនុគ្រោះផង
  អរគុណទុកជាមុន

 16. seven
  ខែ​មីនា 27, 2012 ម៉ោង 1:08 ព្រឹក

  ញ៉ុមអត់ដឹងគេមើលមិចផងបង….ប៉ុន្តែញ៉ុមមើលពីក្រោយគេដាក់…Made in vietnam by samsung

 17. chivorn
  ខែមិថុនា 20, 2014 ម៉ោង 10:41 ល្ងាច

  ខ្ញុំចង់ដាក់ Menu ខ្មែរលើ Huawei តើត្រវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅ? ចេះបកប្រែតែ Samsung

 18. ខែកញ្ញា 4, 2014 ម៉ោង 7:27 ល្ងាច

  You actually make it seem really easy with your presentation however I find
  this matter to bee actually something which I feel I would never understand.
  It kind of feels too complex and very large for me.

  I’m having a ook ahead in your subsequent post,
  I’ll try tto get the grasp of it!

 19. ខែកញ្ញា 7, 2014 ម៉ោង 5:15 ព្រឹក

  Aw, this was an extremely nice post. Taking a few minutes and actual effort to generate a good article…
  but what can I say… I put things off a whole lot and never seem to get nearly anything done.

 20. ខែកញ្ញា 22, 2014 ម៉ោង 5:22 ព្រឹក

  When someone writes aan piece of writing he/she maintains the thought of a user in his/her
  mind that how a user can be aware oof it. Therefore that’s
  why this post is perfect. Thanks!

 21. ខែកញ្ញា 24, 2014 ម៉ោង 4:06 ព្រឹក

  Fastidious respond inn return of this matter wirh
  firm arguments and describing the whoile thing concerning that.

 1. No trackbacks yet.

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: